Enter your keyword

Szkolenia dla banków

Budowanie sukcesu Banku Spółdzielczego jest procesem, który trzeba wspierać rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych każdego z pracowników. Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych, których celem jest wsparcie pracy Banku oraz budowania pozytywnego wizerunku Banków Spółdzielczych i ich profesjonalizmu.
Zaufały nam między innymi: Bank Spółdzielczy w Toruniu, Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Bank Spółdzielczy w Grębocinie, Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku, Rumia Bank Spółdzielczy.

Od kilku lat realizujemy szkolenia dla pracowników sprzedaży w bankowości spółdzielczej dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu rozumiemy różnicę pomiędzy bankowością komercyjną a bankowością spółdzielczą. Szkolenia sprzedażowe obejmują kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy sprzedażowej, budowania dobrych, długotrwałych relacji z Klientem, prowadzenia sprzedaży telefonicznej, prowadzenia sprzedaży wiązanej i dodatkowej, pozyskiwania Klientów oraz pozyskiwania referencji. Uważamy, że profesjonalna obsługa Klienta jest obecnie nierozerwalnie związana ze sprzedażą.
Nieodłącznym elementem procesu doskonalenia kadr sprzedażowych jest realizacja zadań wdrożeniowych, będących dopełnieniem procesu edukacyjnego.
Szczegółowe programy szkoleń przygotowujemy po dokładnej analizie potrzeb szkoleniowych i realizujemy dopiero po akceptacji ich przez Klientów.

Wspieramy rozwój bankowości spółdzielczej prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi. Menedżerowie stojący na czele Oddziałów sprzedażowych często stają oko w oko z kłopotami dotyczącymi motywowania pracowników, budowania zespołów, przekazywania informacji zwrotnej czy też zarządzania sprzedażą w Oddziale na podstawie twardych danych wypływających z dokładnej analizy sprzedaży.
Nasze szkolenia odpowiadają na te potrzeby obejmując te tematy oraz tematy wskazane nam przez Klienta. Korzystając z unikalnych kompetencji współpracujących z nami trenerów tworzymy program szkolenia obejmujący właściwe zagadnienia i realizujemy go zwiększając efektywność zarządzania.

Obowiązkowe okresowe szkolenie dla wszystkich pracowników instytucji finansowych prowadzone w formie aktywizującego wykładu przesyconego ciekawymi przykładami.

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a zwłaszcza praktycznym aspektem funkcjonowania jej uregulowań.

Program szkolenia

 • Obowiązki Banku jako Instytucji obowiązanej w zakresie realizacji zadań Ustawy.
 • Zadania Zarządu w celu przygotowania jednostki do realizacji Ustawy.
 • Identyfikowanie klientów i ich transakcji noszących znamiona prania pieniędzy.
 • Procedury i praktyczne sposoby postępowania w związku z ujawnieniem podejrzanych okoliczności mogących być praniem pieniędzy.
 • Obowiązki związane z rejestracją transakcji zwłaszcza podejrzanej i powiązanej oraz postępowania w przypadku zgłaszania blokady rachunku.
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
 • Problematyka działań GIIF i organów Prokuratury w zakresie walki z zjawiskiem prania pieniędzy.
 • Zasady kontroli GIIF oraz KNF w zakresie realizacji Ustawy.

Realizujemy szkolenia od poziomu podstawowego do zaawansowanego w zakresie ryzyk: kredytowego, operacyjnego, rynkowego, stopy procentowej, płynności finansowej.
Poniżej przedstawiamy szkolenie wprowadzające realizowane dla Zarządów i Rad Nadzorczych Banków.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania ryzykiem, przedstawienie obszarów ryzyka, omówienie systemu zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 2. Pojęcie ryzyka i przyczyny jego występowania:
  a) ryzyko, jako niebezpieczeństwo i niepewność,
  b) ryzyko, jako prawdopodobieństwo straty i możliwość wystąpienia straty
 3. Wybrane rodzaje ryzyka bankowego:
  a) ryzyko kredytowe,
  b) ryzyko operacyjne,
  c) ryzyko rynkowe,
  d) ryzyko stopy procentowej,
  e) ryzyko płynności finansowej,
  f) ryzyko braku zgodności,
  g) ryzyko biznesowe,
 4. Metody zarządzania ryzykami bankowymi:
  a) monitoring ryzyka,
  b) metoda transferu ryzyka,
  c) metoda pominięcia ryzyka,
 5. Rola rady nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem.