fbpx

Enter your keyword

To, co przydatne…

Spread walutowy– różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży danej waluty, wyrażona najczęściej w procentach. Spread jest zyskiem banku z obrotu walutami, a wynika to z wyższej wartości kursu sprzedaży waluty przez bank, w porównaniu z jej kursem kupna. Z punktu widzenia klienta najlepszy jest jak najniższy spread, gdyż wtedy straty związane z nabyciem i zbyciem walut nie są tak dotkliwe.

 

Stopy procentowe banku centralnego– cena, po jakiej bank centralny (w Polsce- NBP) udziela bankom kredytów lub sprzedaje papiery wartościowe. Podstawowe stopy procentowe to: depozytowa, redyskontowa, lombardowa i referencyjna- ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej na comiesięcznych posiedzeniach. Najważniejsze znaczenie dla systemu bankowego ma stopa referencyjna, która w dużym stopniu wpływa na politykę banków w zakresie depozytów i kredytów.

 

Stopa nominalna– oficjalne oprocentowanie.

 

Stopa realna– to oprocentowanie pomniejszone o wartość inflacji. Banki obliczając oprocentowanie depozytów i kredytów, posługują się stopą podstawową. Jest ona ustalana indywidualnie, z reguły w oparciu o stopy rynkowe.

 

Stopa oprocentowania stała– to roczna stopa procentowa, która nie ulegnie zmianie- niezależnie od sytuacji rynkowej.

 

Stopa oprocentowania zmienna– stopa procentowa, której nominalna wielkość jest wartością zmienną. Podawana jest w odniesieniu do innej wielkości, która stanowi parametr zmienności (przeważnie do stawki bazowej).

 

Inflacja– spadek siły nabywczej pieniądza, która przejawia się głownie wzrostem cen dóbr i usług. Inflacja uznawana jest za miarę spadku wartości naszych pieniędzy- wraz z upływem czasu jesteśmy w stanie kupić mniej za tę samą kwotę. Skutecznym sposobem ochrony przez tym zjawiskiem są depozyty terminowe.